tbilisibusinesshub

გთავაზობთ

1. საგადასახადო აუდიტს

2. საბაჟო აუდიტს

3. ექსპრეს აუდიტს

4. თემატურ აუდიტს

5. საგადასახადო და საბაჟო დავებში მონაწილეობას

6. საგადასახადო კონსალტინგს

7. კომპანიის რეგისტრაციას

8. კომპანიის ფინანსური მართვის კომლექსურ აუთსორსინგს (ბუღალტერია,

ფინანსური დაგეგმარება, ფინანსური ანგარიშგება, საგადასახადო მართვა)

9. ბუღალტერიის აუტსორსინგს

10. ბუღალტერიის ექსპერტიზას

11. ფიზიკური პირების კონსულტაციას

12. იურიდიული პირების კონსულტაციას

დაგვიკავშირდით